Down to content

Ochrana pobřeží a vodních cest

Vzhledem k ničivé síle vln, přílivu, odlivu a proudů, často v kombinaci s požadavky na řešení citlivé k životnímu prostředí, se najde jen velmi málo lokalit, které představují pro stavbaře větší problém než pobřeží

Systém TensarTech Marine wall obsahuje masivní betonové čelní bloky schopné  odolávat přímým zásahům vln. Podle potřeby mohou být čelní bloky prefabrikovány na staveništi, přičemž do zadní stěny bloků budou zabudovány krátké počáteční úseky geomříží. Jakmile se zahájí instalace, hlavní část geomříží se pak jednoduše připojí k počáteční části mříží pomocí spojek bodkin.


Říční zdi se staví pomocí stěnových  systémů modulových bloků TensarTech.  Systém obsahuje prefabrikovaného betonové pohledové bloky (panely) a lze je instalovat bez použití jeřábu nebo opěr, přičemž geomříže jsou bezpečně připevněny k lícní straně pomocí pevné polymerové spojky.

V případě vyšší protierozní ochrany v oblastech vystavených silnému působení vln nebo příležitostným rychlým proudům nabízí rohož  Tensar VMax cenově dostupnou trvalou vrstvu nerozkládající se biologicky, s jejíž pomocí pomůžete přirozené vegetaci zabránit erozi půdy.

Ať je váš projekt jakýkoliv, pomůžeme vám

Po mnoho let se Technologie Tensar osvědčila jako ideální pro mnohé pobřežní a vodní projekty, včetně mořských vlnolamů, náyspů, protipovodňových hrází, obnovy kanálů a stěn říčních břehů, k dispozici je celá řada případových studií a brožur.

Ochrana říčních břehů a mořského pobřeží před erozi? Tensar má řešení

Systém TensarTech Marine wall obsahuje masivní betonové čelní bloky schopné odolávat přímým zásahům vln.

V porovnání s tradičními železobetonovými konstrukcemi systémy TensarTech Wall nabízejí řadu výhod:

  • Bez podpěr: unikátní systém modulových bloků  lze jednoduše postavit bez nutnosti podpěr a často i bez jeřábu
  • Bez potřeby čekat na vytvrzení betonu: prefabrikované lícní bloky se suchými spoji nevyžadují vytvrzování a je možné je ponechat v přílivovém pásmu. Tímto se rovněž snižuje riziko znečištění vodních toků betonem

  • Jednoduchá instalace: většinou lze instalovat bez speciálních znalostí
  • Přírodní, ekologicky šetrné řešení: použitím recyklovaného nebo materiálu získaného na místě se snižuje tvorba vyprodukovaných emisí CO2 
  • Snížení nákladů na výstavbu: jednoduchá a snadná instalace udržuje náklady v minimální výši, zatímco maximalizuje výhody až o 50%
  • Nízká nebo žádná údržba: projektovaná životnost systémů Tensar je až 120 let, s minimální potřebou údržby 

Need help?