Down to content

Odpady a skládky

Zakrývání lagun a odpadu

Skládky průmyslového odpadu a kalové laguny už dlouho představují problém pro techniky a majitele. Musí být zneškodněny a uvedeny do souladu s platnými ekologickými předpisy. Uzavření takových lokalit nejen ztěžuje přístup na staveniště, ale žádá si i ekologicky průchodná dlouhodobá řešení, která budou ekonomicky přijatelná. Přesně zde může technologie Tensar pomoct novátorskými řešeními díky našim dlouholetým zkušenostem.

Rozsáhlé odborné znalosti Tensaru v oblasti stabilizace podloží se osvědčily jako neocenitelné při zdokonalování techniky používání geomříží při bezpečném zakrývání kalových lagun a dalších skládek průmyslového odpadu.

  • Mříže se používají na extrémně málo únosném podloží a mohou představovat jediný praktický způsob, jak zpočátku zpřístupnit staveniště
  • Geomříže Tensar Geomříže Tensar a geokompozity mohou napomoci při bezpečném uložení a zhutnění sypané zeminy.
  • Tím se vytvoří mechanicky stabilizovaná vrstva a zvýší se únosnost natolik, že některé dříve nepoužitelné lokality se stanou použitelnými

Vyztužení a podpora systémů výstelky skládek

Moderně konstruované skládky vyžadují spolehlivý systém výstelky, jak zespodu k zachycení průsaků a plynů, tak shora jako součást krytu, který bude zachytávat plyny a zabrání proniknutí dešťové a sněhové vody. Jejich nízká propustnost, ať už jde o upravený jíl, geomembrány nebo kombinaci obojího, nebude mít správný účinek, pokud dojde k roztažení. Jednoosé geomříže Tensar se používají jako výztuž těchto izolačních systémů, které mají za účel omezit tahovou deformaci.

Umožňujeme zdánlivě nemožné

Byly vyvinuty systémy vyztužování podloží s oporou o stěnu lomu, aby vznikl hladký profil při vytvoření maximálního možného volného prostoru. 

Mezi možnosti použítí na skládkách patří:


  • Stabilizace vrstvy zeminy, aby se zabránilo pohybu na svazích v důsledku dočasného zatížení drenáží pro výluhy nebo překryvného systému, který odolá váze drenáží a horní krycí vrstvy zeminy
  • Zvýšení kapacity skládky známé také jako „piggy-backing”, tj. vrstvení, kdy nad starou skládkou odpadů vznikne nová skládka. Základní izolační vrstva nové skládky musí zachovat svou celistvost i tehdy, je-li vystavena nerovnoměrnému sedání v důsledku rozkladu spodní skládky odpadů
  • Podpěra izolace skládky je nutná v případě, že substrát má nepravidelný tvar povrchu. Skládky se často nachází v bývalých lomech s příkrými stěnami. Byly vyvinuty systémy vyztužování zemních kontrukcí oporou o stěnu lomu, aby vznikl hladký profil při vytvoření maximálního možného volného prostoru

Need help?