Down to content
  • Tensar, CZ
  • Jihlava, Czech Republic
  • Tensar geogrid used at Jihlava, Czech Republic

Řešení

Navržené alternativní řešení opěrné zdi z vyztužené zeminy využívá jednoduché technologie výstavby, která je nezávislá na klimatických podmínkách. Směrově i výškové řešení konstrukce zůstalo shodné s původním návrhem.

Podrobný popis

Opěrná zeď slouží jako přístupová obslužná komunikace pro zásobování objektu. Překovává výškový rozdíl mezi úrovní Koželužského potoka a objektem skladu. Zeď byla navržena z drobných betonových tvarovek Gravity Stone se štípanou pohledovou plochou a tuhých monolitických jednoosých geomříží Tensar RE. Zeď je směrově rozdělena do dvou přímých částí (80m + 18m). Tyto části na sebe navazují pod pravým úhlem. Celková rozvinutá délka líce zdi je tedy 98m. Výška opěrné zdi je proměnná od 7,6m v nejnižší části zdi do 12,1m v části nejvyšší.

Založení zdi je proveden na základovém pasu z konstrukčně vyztuženého betonu. Líc opěrné zdi je svislý. Pro odvedení případných průsakových vod z vyztuženého zemního bloku je za rubem tvarovek vytvořen drenážní komín o šířce 0,5m z tříděné štěrkodrti frakce 11/22mm. Pro zásyp vyztužené oblasti byl použit místní materiál s vlastnostmi štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy třídy G3/G-F. Zeď je zakončena monolitickou římsou s prefabrikovaným čelem, zábradelním svodidlem na dlouhé straně a svodidlem s protihlukovou stěnou na straně krátké.